Smap Smap TV Show, Tokyo, Japan: 27 August 2009


Sean Lennon, Keigo “Cornelius” Oyamada, Yoko Ono, Yuko “mi-gu” Araki, Hirotaka “Shimmy” Shimizu, Haruomi Hosono, Yuka Honda


Sean Lennon


Sean Lennon, Keigo “Cornelius” Oyamada, Yoko Ono, Yuko “mi-gu” Araki, Hirotaka “Shimmy” Shimizu, Haruomi Hosono, Yuka Honda

Bokura No Ongaku TV Show, Tokyo, Japan: 30 August 2009


Sean Lennon, Yoko Ono, Keigo “Cornelius” Oyamada, Haruomi Hosono, Yuko “mi-gu” Araki, Hirotaka “Shimmy” Shimizu, Yuka Honda


Sean Lennon, Yoko Ono, Haruomi Hosono


Sean Lennon, Yuko “mi-gu” Araki, Keigo “Cornelius” Oyamada, Yoko Ono, Haruomi Hosono, Yuka Honda, Hirotaka “Shimmy” Shimizu